Inici El Consell

Tràmits

Tipo:
Departament:
TITULODocumentació adjuntaGestió en línia
3501_Establiments d'allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA: A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper). S’entén per declaració responsable d’inici d’activitat turística (DRIAT) el document subscrit per una persona interessada mitjançant el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts en la normativa vigent per iniciar l’exercici d’una activitat turística (d’establiments d’allotjament hoteler com a hotels, hotels de ciutat, hotels-apartaments i apartaments turístics, en aquest cas), que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el termini de temps inherent a l’exercici esmentat. És, idò, un document equiparable a un títol administratiu que faculta a qui el presenta a iniciar l’activitat. Per a l’accés a aquesta activitat, les persones interessades, amb anterioritat al seu inici, han de presentar la corresponent DRIAT acompanyada de la documentació preceptiva (consignant tota informació requerida de manera exacta i certa). És a dir, la iniciació de l’activitat d’allotjament hoteler queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de la formalització de la DRIAT els declarants ja compleixen tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit competencial d’ordenació turística com a qualsevol altre d’aplicació legal. L’efecte immediat d’una DRIAT ben tramitada comporta la inscripció d’ofici en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Menorca, la qual, al seu torn, ha de ser comunicada a les administracions registrals, tributàries i municipals pertinents. Documentació adjunta Gestió en línia
3503_1_Comunicació prèvia de canvi de classificació (nou grup) S’entén per comunicació prèvia (CP) el document subscrit per una persona interessada mitjançant el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, noves situacions en relació a l’exercici d’una activitat turística (en aquest cas el canvi de classificació en un grup determinat), que compleix els requisits establerts en la normativa vigent que la condicionen, que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el termini de temps inherent a l’exercici esmentat. Per a la continuïtat d’aquesta activitat (o la seva finalització oficial), les persones interessades, al moment de produir-se els nous fets, han de presentar la corresponent CP acompanyada de la documentació preceptiva i hauran de complir tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit competencial d’ordenació turística com a qualsevol altre d’aplicació legal. L’efecte immediat d’una CP comporta la inscripció de les modificacions en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Menorca, les quals han de ser comunicades a les administracions registrals, tributàries i municipals pertinents. Les empreses turístiques, d’acord amb les disposicions generals d’ordenació turística, pel desenvolupament dels serveis oferits que es classifiquen en grups i per tant són objecte d’aquest tràmit són: - Empreses turístiques d’allotjament: es classifiquen en grup com a hotels, hotels de ciutat o hotels apartaments (aquests tres són els anomenats establiments d’allotjament hoteler), apartaments turístics, allotjaments de turisme d’interior, hotels rurals o agroturismes (aquests dos són els anomenats establiments d’allotjament rural), albergs, refugis i hostatgeries. - Empreses turístiques de restauració: es classifiquen en grup com a restaurants, bars-cafeteries, bars de copes (inclosos els bars de sales de festa, música en directe o enregistrada i ball) i càterings. Val a dir que els establiments turístics han d’exhibir a l’entrada principal de l’establiment la placa distintiva en la qual consti el grup i, si escau, la categoria (d’acord amb els termes de l’art. 67 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, així com conformement a les indicacions i els models de distintius que consten a l’annex 1 del Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística [...], dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears). Documentació adjunta Gestió en línia
3503_2_Comunicació prèvia de canvi de nom comercial, propietari, domicili i denominació fiscal S’entén per comunicació prèvia (CP) el document subscrit per una persona interessada mitjançant el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, noves situacions en relació a l’exercici d’una activitat turística (en aquest cas la modificació de dades en relació a la denominació comercial de l’establiment/activitat, la propietat o el domicili), que compleix els requisits establerts en la normativa vigent que la condicionen, que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el termini de temps inherent a l’exercici esmentat. Per a la continuïtat d’aquesta activitat (o la seva finalització oficial), les persones interessades, al moment de produir-se els nous fets, han de presentar la corresponent CP acompanyada de la documentació preceptiva i hauran de complir tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit competencial d’ordenació turística com a qualsevol altre d’aplicació legal. L’efecte immediat d’una CP comporta la inscripció de les modificacions en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Menorca, les quals han de ser comunicades a les administracions registrals, tributàries i municipals pertinents. Documentació adjunta Gestió en línia
3503_3_Comunicació prèvia de canvi de qualificació (nova categoria) S’entén per comunicació prèvia (CP) el document subscrit per una persona interessada mitjançant el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, noves situacions en relació a l’exercici d’una activitat turística (en aquest cas, l’obtenció d’una qualificació suficient d’un establiment d’allotjament per variar la seva categoria, s’hagin efectuat modificacions i reformes substancials o no), que compleix els requisits establerts en la normativa vigent que la condicionen, que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el termini de temps inherent a l’exercici esmentat. Per a la continuïtat d’aquesta activitat (o la seva finalització oficial), les persones interessades, al moment de produir-se els nous fets, han de presentar la corresponent CP acompanyada de la documentació preceptiva i hauran de complir tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit competencial d’ordenació turística com a qualsevol altre d’aplicació legal. L’efecte immediat d’una CP comporta la inscripció de les modificacions en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Menorca, les quals han de ser comunicades a les administracions registrals, tributàries i municipals pertinents. Documentació adjunta Gestió en línia
3503_4_Comunicació prèvia de canvi de titular (explotador o comercialitzador) S’entén per comunicació prèvia (CP) el document subscrit per una persona interessada mitjançant el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, noves situacions en relació a l’exercici d’una activitat turística (en aquest cas un nou explotador/comercialitzador de l’empresa, activitat o establiment), que compleix els requisits establerts en la normativa vigent que la condicionen, que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el termini de temps inherent a l’exercici esmentat. Per a la continuïtat d’aquesta activitat (o la seva finalització oficial), les persones interessades, al moment de produir-se els nous fets, han de presentar la corresponent CP acompanyada de la documentació preceptiva i hauran de complir tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit competencial d’ordenació turística com a qualsevol altre d’aplicació legal. L’efecte immediat d’una CP comporta la inscripció de les modificacions en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Menorca, les quals han de ser comunicades a les administracions registrals, tributàries i municipals pertinents. Documentació adjunta Gestió en línia
3503_5_Comunicació prèvia de modificació de places / unitats S’entén per comunicació prèvia (CP) el document subscrit per una persona interessada mitjançant el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, noves situacions en relació a l’exercici d’una activitat turística (en aquest cas un augment o una disminució de places turístiques o unitats d’allotjament), que compleix els requisits establerts en la normativa vigent que la condicionen, que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el termini de temps inherent a l’exercici esmentat. Per a la continuïtat d’aquesta activitat (o la seva finalització oficial), les persones interessades, al moment de produir-se els nous fets, han de presentar la corresponent CP acompanyada de la documentació preceptiva i hauran de complir tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit competencial d’ordenació turística com a qualsevol altre d’aplicació legal. L’efecte immediat d’una CP comporta la inscripció de les modificacions en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Menorca, les quals han de ser comunicades a les administracions registrals, tributàries i municipals pertinents. Documentació adjunta Gestió en línia
3503_6_Comunicació prèvia d'explotació conjunta d'establiments (H, HA i AT) S’entén per comunicació prèvia (CP) el document subscrit per una persona interessada mitjançant el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, noves situacions en relació a l’exercici d’una activitat turística (en aquest cas la formalització de l’explotació conjunta de diferents empreses turístiques d’allotjament: hotels, hotels-apartaments i/o apartaments turístics, de mateixa o similar categoria), que compleix els requisits establerts en la normativa vigent que la condicionen, que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el termini de temps inherent a l’exercici esmentat. Per a la continuïtat d’aquesta activitat (o la seva finalització oficial), les persones interessades, al moment de produir-se els nous fets, han de presentar la corresponent CP acompanyada de la documentació preceptiva i hauran de complir tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit competencial d’ordenació turística com a qualsevol altre d’aplicació legal. L’efecte immediat d’una CP comporta la inscripció de les modificacions en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Menorca, les quals han de ser comunicades a les administracions registrals, tributàries i municipals pertinents. Documentació adjunta Gestió en línia
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA: A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper). Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears dels establiments que conformen l’oferta de restauració: restaurants, bar-cafeteries, bar de copes i càtering. Inici de l'activitat: L'inici de les activitats queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres. Documentació adjunta Gestió en línia
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: hotel rural AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA: A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper). La inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears d’establiments d’hotel rural. Inici de l'activitat: L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres. Documentació adjunta Gestió en línia
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears d’agències de viatges. En relació amb l'article 58 de la Llei 8/2012 i les previsions que conté la Directiva 2006/123/CE, es consideren que són activitats de les agències de viatges l'organització, l'oferta o la venda dels viatges combinats, tal com es defineixen en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, o norma que els substitueixi. Inici activitat: L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres. Documentació adjunta Gestió en línia
3521_Convocatòria proves per a l'habilitació de guies turístics i ampliació d'idiomes (illa de Menorca) Es convoquen, per a l'àmbit territorial de l'illa de Menorca, les proves per a l'obtenció de l'habilitació de guia turístic de les Illes Balears i per a l'ampliació d'idiomes de l'habilitació per als guies ja inscrits en el Registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics, amb indicació del procediment i de la documentació necessaris per participar-hi, així com el programa de les matèries que integraran les proves que es determinin. Documentació adjunta Gestió en línia
3528_Declaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatges AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA: A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper). S’entén per declaració responsable d’inici d’activitat turística (DRIAT) el document subscrit per una persona interessada mitjançant el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts en la normativa vigent per iniciar l’exercici d’una activitat turística (la comercialització d’estades turístiques a habitatges, en aquest cas), que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el termini de temps inherent a l’exercici esmentat. És, idò, un document equiparable a un títol administratiu que faculta a qui el presenta a iniciar l’activitat. Per a l’accés a aquesta activitat, les persones interessades, amb anterioritat al seu inici, han de presentar la corresponent DRIAT acompanyada de la documentació preceptiva (consignant tota informació requerida de manera exacta i certa). És a dir, la iniciació de la comercialització d’estades turístiques a habitatges queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de la formalització de la DRIAT els declarants ja compleixen tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit competencial d’ordenació turística com a qualsevol altre d’aplicació legal. L’efecte immediat d’una DRIAT ben tramitada comporta la inscripció d’ofici en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Menorca, la qual, al seu torn, ha de ser comunicada a les administracions registrals, tributàries i municipals pertinents. Pel que fa a la incorporació del número d’inscripció turística a la publicitat de comercialitzacions turístiques a habitatges, mentrestant no es disposi d’aquest número s’admet la incorporació del número de registre d’entrada atorgat en tramitar la DRIAT a qualsevol registre públic. Així mateix, fins que no es disposi del número d’inscripció s’eximeix de lluir la placa identificativa normalitzada a l’habitatge, en tot cas d’obligada exhibició en un lloc destacat i visible d’aquest durant el període que sigui objecte d’explotació. Documentació adjunta Gestió en línia
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències Habilitació com a guia oficial del turisme de les Illes Balears a les persones que estiguin en possessió del títol de grau en turisme, diplomat en empreses i activitats turístiques, tècnic d'empreses i activitats turístiques, tècnic superior en informació i comercialització turística o tècnic superior en guia, informació i assistència turística, equivalents o homologats, o els titulars d'un certificat de professionalitat o d'una acreditació de competències pel que fa a guia turístic. Inici de l'activitat: Per poder iniciar aquesta activitat, l'habilitació de guia turístic està sotmesa al règim d'autorització, la qual en conseqüència s'ha d'obtenir previament al seu exercici. Documentació adjunta Gestió en línia
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears d’allotjaments turístics en modalitat d’aprofitament per torns. Inici de l'activitat: L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres. Documentació adjunta Gestió en línia
3541_Empreses d’intermediació turística: mediador turístic AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA: A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper). Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears d’empreses que tenen per objecte l’activitat de mediadors turístics. S’entén per mediador turístic aquella persona física o jurídica que es dedica a la prestació de serveis turístics que poden ser oferts per qualsevol de les empreses a què es refereix l’article 26 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears, consistents a organitzar excursions, visites guiades o altres serveis anàlegs que no tenguin la consideració de viatges combinats. Inici de l'activitat: L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres. Documentació adjunta Gestió en línia
3542_Empreses d’intermediació turística: central de reserves Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears d’empreses que tenen per objecte l’activitat de centrals de reserves. S’entén per central de reserva la persona física o jurídica que desenvolupa l’activitat d’intermediació turística que consisteix principalment a reservar serveis turístics de forma individualitzada. Les centrals de reserva no tenen capacitat per organitzar viatges combinats. Han de presentar una declaració responsable d’inici d’activitat turística en els termes prevists reglamentàriament, sens perjudici del compliment de la resta de normes que els siguin aplicables, especialment les de seguretat. Inici activitat: L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres. Documentació adjunta Gestió en línia
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics. AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA: A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper). Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques. S'entén per centres turístics recreatius, esportius, culturals o lúdics els establiments que disposen d'àrees en les quals, de manera integrada, se sitúen les activitats pròpies dels parcs temàtics o d'atraccions o bé activitats de caire esportiu, cultural, recreatiu o d'oci. Inici de l'activitat: L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres. Documentació adjunta Gestió en línia
3545_Petició d'informe de viabilitat D'acord amb la disposició addicional onzena de la Llei 8/2012, qualsevol persona o empresa interessada pot sol·licitar a l’administració turística competent un informe sobre la viabilitat jurídica o tècnica d’un projecte d’activitat o establiment turístic dels que regula aquesta llei. L’informe ha de determinar la viabilitat del projecte des del punt de vista de la normativa turística. Documentació adjunta Gestió en línia
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA: A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper). Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears de les empreses de turisme actiu: que tenen per objecte la prestació de serveis, mitjançant un preu, consistents en el desenvolupament d'activitats recreatives, esportives i d'aventura que es practiquen servint-se dels recursos que ofereix la naturalesa. Inici de l'activitat: L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres. Documentació adjunta Gestió en línia
3548_Inscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA: A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper). Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears de les empreses de lloguer de vehicles sense conductor. Inici de l'activitat: L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres. Documentació adjunta Gestió en línia
3549_Inscripció d'empreses turístiques d'entreteniment AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA: A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper). Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears de l'oferta d'entreteniment: sales de festa, sales de ball, discoteques, cafès concert i clubs de platja. Inici de l'activitat: L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres. Documentació adjunta Gestió en línia
3550_Inscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacions AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA: A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper). Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears de les empreses titulars d'embarcacions de transport marítim turístic, d'acord amb la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears, que desenvolupin l'activitat a les Illes Balears i que organitzin festes o balls a bord, amb música produïda amb mitjans mecànics o electrònics, o mitjançant l'actuació en directe d'un músic o músics. Inici de l'activitat: L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres. Documentació adjunta Gestió en línia
3555_Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT) Donar-se d'alta o tenir accés a la Plataforma per a Guies Turístics (PGT). Documentació adjunta Gestió en línia
3556_Pla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015 Instància de presentació del Pla de Modernització d'estades turístiques establert com annex 6 al Decret, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de l'esmentada llei. L'art. 133 de l'esmentat Decret 20/2015 estableix que s'incorporen com a annexos 5 i 6 diversos models de plans de modernització i de seguretat per a cada tipus d'establiments turístic, i també un model per a habitatges turístics de vacances i habitatges objecte de comercialització turística. (Annex 6). Documentació adjunta Gestió en línia
3557_Pla de modernització i seguretat per empreses de lloguer de vehicles sense conductor Instancia de presentació del Pla de Modernització per empreses de lloguer de vehicles sense conductor d'acord el que determina l'art. 125 i 133 del Decret, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de l'esmentada llei. I el reconeixement i homologació de certificats de qualitat i manuals de bones pràctiques per la superació dels plans de modernització establerts a la normativa turística. Publicació 9337 BOIB número 104 de 24 d'agost de 2017. Documentació adjunta Gestió en línia
12345678


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia


Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia