Inici El Consell Tràmits
 

Sol·licitud de pagament del Contracte agrari reserva de biosfera de l'illa de Menorca (CARB)Darrera modificació: 12/03/2020Objecte del Tràmit: El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia 10 de desembre de 2018, de conformitat amb les bases aprovades en data 19.3.2018 i publicades en el (BOIB núm. 76 de 21.6.2018), va adoptar l’acord d’aprovar la concessió dels ajuts per promoure pràctiques sostenibles a l’illa de Menorca (CARB) per l’any 2019.
Segons s’estableix a la base 12 dels ajuts, l’abonament de la prima global dels ajuts que es concedeixin a l’empara del CARB es farà quan s'hagin executat totes les accions objecte de subvenció, i es pagarà un cop els serveis tècnics del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera hagin emès un informe de compliment final dels compromisos.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament medi ambient i reserva de biosfera
 
Qui ho pot demanar: -
 
Requisits a complir: -
 
Documentació a presentar: Per sol·licitar el pagament s’haurà de presentar dins termini la sol·licitud de pagament, que s'han de presentar d’acord amb el model que consta en l’Annex III, han d'anar acompanyades de la documentació següent:
a) Factura justificativa i comprovant de pagament en el cas de compromisos que es computin amb un percentatge damunt el cost sense IVA.
b) Pla de dejeccions ramaderes, en cas de no haver-se presentat anteriorment a l’administració
c) Documentació que acrediti les hores de formació, en cas d'escollir el compromís de formació.
e) Documentació que acrediti haver col·laborat en un estudi, si s'escau.

El termini màxim per justificar l’acompliment dels compromisos adquirits serà el 31 de març de 2020.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 31 de març de 2020. La finalització del termini comptarà a partir del moment en què cessi l'estat d'alarma.
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: