Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts a entitats que treballen amb varietats autòctones vegetalsDarrera modificació: 04/03/2019Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquests ajuts és participar en les despeses de les entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals per la realització d'activitats i projectes destinats al seu manteniment, recuperació i difusió.
 
Àmbit de responsabilitat: Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: 1. Poden sol·licitar la subvenció les entitats d'àmbit agrari i social, sense ànim de lucre, legalment constituïdes i que tenguin domicili social i àmbit d'actuació dins el territori de Menorca.

2. En aquest sentit, quedaran excloses d'aquest procediment de concurrència competitiva, les organitzacions que no realitzin els processos electorals prevists en els seus estatuts.

3. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Requisits a complir: 1. Són objecte de subvenció les activitats següents:
- Actuacions de recerca i catalogació de varietats autòctones de Menorca d'horta, fruiters i cereals.
- Actuacions de difusió i interpretació dirigides a la població en general realitzades a Menorca.
- Actuacions de difusió i educació ambiental dirigides a la població escolar menorquina, com ara visites guiades, horts escolars, etc.
- Actuacions de multiplicació i manteniment del Banc de préstec de llavors autòctones, ubicat a les dependències de Sa Granja, Maó.
- Estudis de les característiques agronòmiques, ecològiques, nutritives, organolèptiques, culturals, etc., d'alguna espècie o varietat autòctona.
2. Les activitats abans relacionades s’han de portar a terme des de dia 1 de gener de l'any de la convocatòria fins al 2 de novembre de l'any de la convocatòria.
3. Són despeses subvencionables les relatives a:
? Campanyes de comunicació, anuncis, espots, vídeos promocionals, cartells...
? Les dietes relacionades amb despeses relatives a xerrades divulgatives a la població.
? El servei de visites guiades i l'assessorament en la creació d'horts escolars.
? Les tasques de sembra, manteniment i multiplicació de varietats autòctones, amb vista a la seva preservació, sense finalitats comercials, que han de ser dipositades en el Banc de préstec de llavors autòctones
? El material necessari, el desplaçament, allotjament i manutenció del personal encarregat dels estudis de recerca.
? Estudis de les característiques agronòmiques, ecològiques, nutritives, organolèptiques, culturals, etc., d'alguna espècie o varietat autòctona. En el cas dels projectes seleccionats, l’acceptació de la subvenció implicarà la cessió al Consell Insular de Menorca del dret de propietat intel·lectual de l’estudi, que podrà divulgar i publicar de forma íntegra o parcial.

 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a ANNEX I d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es

2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
Documentació administrativa
a) Copia de l'escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent.
b) Acreditació de la representació de l'entitat.
c) Si fos necessari de conformitat amb els estatuts, s'ha d'aportar certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda
d) Còpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF) i del seu representant.
e) Declaració responsable signada pel representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 10.1 del Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196 de 31.12.2005) (annex II)
f) Certificats on consti que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (es pot autoritzar al Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment d'aquestes obligacions –vegeu annex I). El sol·licitant ha d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb el Consell Insular de Menorca - aquest aspecte es comprovarà d'ofici per el Consell Insular de Menorca -
g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu legal representant relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades, per a realitzar la mateixa activitat. (annex III)
h) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca

Documentació especifica
i) Pressupost complet i desglossat de despeses i ingressos de l’any corrent.
j) Memòria en que es detallin i quantifiquin cada una de les activitats enumerades en el punt 4 de les bases, que es pretenen finançar amb la subvenció sol·licitada. El document ha d'indicar com a mínim l'objectiu concret de l'acció i els resultats obtinguts, els recursos humans i tècnics disposats per realitzar l'acció, les metodologies fetes servir i el públic principal destinatari.

S’eximirà de la presentació de la documentació a què fan referència la lletra a), b), d) i h) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular, la qual cosa s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 4 d'abril de 2019
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases dela convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació apud acta electrònic
Convocatòria dels ajuts a les entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals de Menorca
Bases dels ajuts a les entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals de Menorca
Model de sol·licitud d'ajuts a les entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals de Menorca
Model de sol·licitud d'ajuts a les entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals de Menorca (annex 2)
Model de sol·licitud d'ajuts a les entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals de Menorca (annex 3)
Model de sol·licitud d'ajuts a les entitats que treballen amb varietats autòctones vegetals de Menorca (annex 4)
Document de designació de dades bancàries
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico