Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquíDarrera modificació: 23/02/2019Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquests ajuts és donar suport a les empreses comercialitzadores de formatge amb denominació d'origen protegida (d'ara endavant DOP) Mahon-Menorca, per les despeses generades per les diferents actuacions promocionals dutes a terme i encaminades a millorar la comercialització únicament dels seus productes amb DOP.
El període objecte de subvenció és de dia 1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria a dia 31 d'octubre de l’any en curs.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ocupació, projecció econòmica, joventut i esports
 
Qui ho pot demanar: 1. Poden ser beneficiaris d’aquest ajuts les empreses que comercialitzin formatge amb DOP Mahón-Menorca, inscrites en el corresponent registre de la DOP.
2. No obstant això, no poden ser-ne beneficiàries:
a) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (Annex II)
b) Les persones físiques o jurídiques que, en el moment que l'organ instructor dicti la proposta de resolució definitiva de la convocatòria no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració General de l'Estat i de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.
(El fet d'estar al corrent amb les obligacions tributàries del Consell Insular de Menorca ho verificarà d'ofici la Tresoreria del Consell Insular).
c) Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (2014, 2015 i 2016), ajuts públics o d'ens privats, finançats a càrrec de pressuposts públics, en concepte de minimis, per un import superior a 15.000 € o 200.000 € (segons li sigui d'aplicació la base 5.2).
 
Requisits a complir: 1. Seran objecte de subvenció les despeses originades per les següents actuacions:
- Estudis de mercat, plans de marketing o estudis de viabilitat que siguin útils per a determinar estratègies empresarials per a la comercialització dels formatges emparats per la DOP.
- Estudis i propostes sobre el disseny d’envasos i etiquetes de productes, per tal de millorar la imatge de la marca i la seva comercialització.
- Realització de campanyes publicitàries a mitjans de comunicació (premsa, radio i TV), publicitat, informació en revistes especialitzades i presència en fulletons publicats que tenguin com a finalitat fonamental l’augment de les vendes, així com la promoció d’una política de qualitat.
- Degustació del producte (formatge Mahón-Menorca amb DOP) a qualsevol tipus d’establiment.
- Campanyes de marketing on line.
- Organització i participació en fires, congressos, seminaris, jornades tècniques, esdeveniments i activitats similars de relacions públiques, a nivell nacional i internacional.
- Actualització de plataformes web i implantació de comerç electrònic.
2. Les activitats subvencionables hauran de ser realitzades entre dia 1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria a dia 31 d'octubre de l’any en curs.
3. Únicament es subvencionaran les actuacions dutes a terme per a la promoció del formatge amb DOP de l'empresa comercialitzadora.
4. L'import màxim a subvencionar serà d'un 80% del cost de l'acció a realitzar.
5. Les empreses comercialitzadores de formatge, podran sol·licitar l'ajut o per formatge amb DOP Mahón-Menorca o per formatge amb DOP Mahón-Menorca artesà.

 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a ANNEX I d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es»
2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
Documentació administrativa
a. Si el sol·licitant és persona física, NIF
b. Si el sol·licitant és persona jurídica, documentació acreditativa de la constitució de l'empresa i, si procedeixi, dels seus estatuts, degudament enregistrats o, si és el cas, de la modificació d'aquella així com dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent.
c. Si el sol·licitant és persona jurídica, CIF del sol·licitant.
d. Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua el signant de la sol·licitud i, en el seu cas, acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en cas que el signi una persona diferent.
e. Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
f. Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre i còpia del NIF del representant.
g. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions (Annex II)
h. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (Annex III).
i. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de designació de compte bancari, en el que consti clarament indicat el següent: titularitat de la compte (que ha de ser de la entitat o empresa sol·licitant de la subvenció), dades de la entitat bancària (Nom, domicili i còdi BIC o SWIFT) i les dades del compte (IBAN del compte), i al mateix temps manifesti:
1. La possibilitat d'acreditar documentalment les dades bancàries que s'esmenten en la declaració.
2. L'exempció de responsabilitat al Consell Insular una vegada fets els ingressos en el compte indicat en aquest document, per les actuacions que es derivin d'erros en les dades indicades pel declarant.
j. Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributaries davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions davant la Seguretat Social.
k. Declaració en relació a l'ajut de minimis (annex III i IV)
Documentació específica
l. Document que acrediti que està inscrit a la DOP del formatge Mahón-Menorca.
m. Document d'alta de l'impost d'activitats econòmiques i darrer rebut de pagament o document que acrediti que està exempt del pagament.
n. Document que acrediti la inscripció en el cens d'indústries agràries del Consell Insular de Menorca (es comprovarà d'ofici).
o. Document que acrediti la inscripció en el registre d'explotacions agràries del Consell Insular de Menorca (es comprovarà d'ofici).
p. Document del registre sanitari.
q. Projecte firmat que inclogui les actuacions promocionals objecte de la sol·licitud, que hauria de desenvolupar els aspectes que conformen els criteris d'avaluació dels ajuts.
r. Documentació relativa a la justificació de la subvenció (veure base 14)
s. Si fos necessari, amb la finalitat de comprovar la separació d'activitats o la distinció de costos i que les activitats del sector primari no es beneficiïn d'aquest ajuts, es requerirà la presentació de la comptabilitat del sol·licitant de l'ajut.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 5 de novembre de 2019
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit de caràcter gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació al BOIB
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Convocatòria dels ajuts de minimis per la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí (2019)
Bases dels ajuts de minimis per la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí (annex 2)
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí (annex 3)
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí (annex 4)
Model de sol·licitud d'ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí (annex 5)
Document de designació de dades bancàries
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico