Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts econòmics per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associatsDarrera modificació: 01/10/2019

Tramitar.

Objecte del Tràmit:
Ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca destinats a subvencionar estades terapèutiques o residencials a centres ubicats fora de l’illa de Menorca i a subvencionar desplaçaments i allotjaments de les persones usuàries d’aquests centres o dels seus familiars. Aquestes estades terapèutiques o residencials han d’estar adreçades a persones amb discapacitat psíquica, física o psiquiàtrica o abordar situacions amb dificultats per addiccions o trastorns de conducta.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de benestar social
 
Qui ho pot demanar:
Les persones físiques majors de 18 anys o menors emancipats, amb discapacitat psíquica, física o psiquiàtrica, o amb dificultats per addiccions o trastorns de conducta, o els seus representants legals que compleixin els requisits establerts a la convocatòria i justifiquin la necessitat de recurs residencial i/o terapèutic i la impossibilitat o no adequació d’accés a un recurs adient a la xarxa pública de serveis socials o de salut de Menorca.

 
Requisits a complir:
- Estar empadronat en un municipi de Menorca al temps de presentació de la sol·licitud, excepte en els casos de petició de renovació d’ajuts concedits en anteriors convocatòries respecte del mateix recurs que es sol·licita.
- Ser major de 18 anys o bé menors emancipats.
- Estar dins els sectors de població objecte de la convocatòria, és a dir, persones amb discapacitat psíquica, física o psiquiàtrica, persona que presenta dificultats per addiccions, o situacions de desprotecció de menors.
- Justificar, mitjançant informes professionals, la necessitat de recurs residencial i/o terapèutic i la impossibilitat o no adequació d'accés a un recurs adient a la xarxa pública de serveis socials o de salut de Menorca.
 
Documentació a presentar:
a) Informe social i proposta concreta de finançament emesa pels serveis socials comunitaris bàsics o especialitzats del Consell Insular que corresponguin. La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels informes tècnics dels organismes o entitats competents en la valoració de cada cas, els quals han d'incloure una proposta concreta de participació entre totes les parts implicades: família, ajuntament on està empadronat el/la beneficiari/a i el Consell Insular de Menorca.
b) Els informes socials, psicològics i mèdics que corresponguin i justifiquin les circumstàncies que motiven la petició de l'ajut, així com informació sobre les característiques del centre sol·licitat. Quan la persona ja resideixi al centre i se sol·liciti una renovació de l'ajut, un informe de l'equip terapèutic corresponent on es reculli el pla de treball i l'evolució de l'usuari.
c) Còpia del DNI de la persona beneficiària i del/la sol·licitant, si és una persona distinta de la persona beneficiària, i del seu representant, si escau.
d) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre.
e) Còpia del certificat d'empadronament de la persona beneficiària.
f) Còpia del llibre de família de la persona beneficiària.
g) Justificació dels ingressos o les rendes de la persona beneficiària i de la seva unitat familiar, si escau, així com dels ingressos per
altres ajudes amb la mateixa finalitat (ajudes d'altres administracions públiques, prestacions econòmiques per dependència, prestacions econòmiques vinculades al servei, etc.) La justificació de les rendes s'ha de fer mitjançant un certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària relatiu a la declaració de l'IRPF de l'any 2019 referida als ingressos del 2018. Si no hagi fet declaració de l'IRPF s'ha de presentar un certificat d'imputacions de l'IRPF de 2018 (si no s'ha autoritzat la consulta de les dades tributàries, aquests documents es poden sol·licitar a través d'Internet a la pàgina web de l'AEAT www.agenciatributaria.es, o bé directament a l'enllaç següent https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml).
Si s'ha autoritzat la consulta s'ha d'adjuntar el Document d'autorització per a la consulta de dades tributàries (segons l'article 95.1 k) de la Llei 58/2003 general tributària) emplenat i signat per el/la sol·licitant o el/la beneficiària i per cada un dels membres computables de la unitat familiar (annex 3) i en aquest cas no fa falta presentar els certificats esmentats més amunt.
h) Declaració responsable signada per la persona beneficiària, o pel sol·licitant si és una persona distinta de la persona beneficiària,
de no haver rebut ajuts econòmics, en el mateix any natural, d'altres organismes pel mateix concepte o, en el cas d'haver-ne rebudes, que no cobreixin totalment la necessitat objecte de la petició, amb indicació, en aquest cas, de la quantia rebuda (annex 2).
i) Còpia del certificat oficial de grau de discapacitat o resolució del reconeixement del grau de dependència, en el seu cas, expedida
per l'Administració autonòmica competent.
j) Declaració responsable signada la persona beneficiària, o pel sol·licitant si és una persona distinta de la persona beneficiària, de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari de les subvencions públiques recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, publicada en el BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003, el model de la qual s'adjunta com a annex 4 d'aquestes bases.
k) Qualsevol altra documentació que ajudi a valorar la situació de la persona o unitat familiar que sol·licita l'ajuda.
l) Document de designació de compte bancari de la persona beneficiària o del seu representant, en el seu cas, segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del Consell Insular, lal qual cosa s'ha de fer constar expressament (annex 5).
m) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social davant l'Administració estatal i local mitjançant els certificats corresponents, que es poden substituir per la declaració responsable a què es refereix l'article 24 del Reglament de la Llei general de subvencions si la quantia màxima que es pot atorgar a cada beneficiari no supera en la convocatòria l'import de 3.000 euros. També es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar directament el compliment d'aquestes obligacions, i en aquest cas no s'han d'aportar els certificats corresponents.

 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 31 d'octubre de 2019
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Per escrit
 
Marc Legal: - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, de 18/11/2003)
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 196, de 31/12/05)
- RD 887/2006, de 21 de juliol, per el què s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Bases d’execució del Pressupost del Consell Insular en vigor (BEP 2018)
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Bases ajuts per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca
Imprès de sol·licitud d'ajut per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca (annex 1 i 2)
Impreso de solicitud de ayudas para estancias en centros terapèuticos o residenciales ubicados fuera de Menorca (anexos 1 i 2)
Declaració responsable (3) annex a sol·licitud d'ajut per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca
Declaració responsable (4) annex a sol·licitud d'ajut per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca
Document de designació de dades bancàries
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico