Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts a les organitzacions professionals agràries de MenorcaDarrera modificació: 22/10/2020Objecte del Tràmit: L’objecte d’aquests ajuts és participar en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies de les organitzacions professionals agràries de l’illa de Menorca (d’ara endavant OPA) des de dia 16 de novembre de l'any anterior fins a dia 15 de novembre de l'any en curs.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Economia i Territori
 
Qui ho pot demanar: 1. Poden sol·licitar la subvenció les organitzacions professionals agràries legalment constituïdes, que tenguin el seu domicili social i àmbit d’actuació dins del territori de Menorca i un funcionament intern real i democràtic.

2. En aquest sentit, quedaran excloses d'aquest procediment de concurrència competitiva, les organitzacions que no realitzin els processos electorals prevists en els seus estatuts.

3. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
Requisits a complir: Línia 1. Manteniment de la pròpia organització professional agrària

Línia 2. Representació, formació, assessorament i publicacions:
a. El desenvolupament de la funció representativa dels interessos socioeconòmics dels seus associats
b. Publicació del mitjà de comunicació de l’organització dirigida principalment als seus socis, tant si és impresa com si és digital.
c. La realització d’activitats de caràcter formatiu i d'assessorament relacionades amb el sector i que estiguin encaminades a la capacitació dels seus associats i la formació dels seus treballadors, sempre que tinguin relació amb un millor servei als associats

2. Les activitats abans relacionades s’han de portar a terme des de dia 16 de novembre de l'any anterior fins a dia 15 de novembre de l'any en curs.

3. Seran despeses subvencionables:
-Lloguers i despeses dels locals de l'organització, entre d'altres, l'electricitat, telèfon, neteja
-Subscripció a publicacions relacionades amb l'activitat de l'organització
-Material fungible d'oficina
-Quotes satisfetes per la seva integració en agrupacions o federacions d'àmbit superior
-Manteniment i adquisició d'equips informàtics
-Viatges per assistència a reunions fora de l'illa de Menorca
-Despeses d'assessorament al personal propi de l'organització i als seus associats
-Despeses de formació per al personal propi de l'organització
-Despeses de formació als afiliats: despeses de desplaçament i allotjament dels ponents quan són de fora de l'illa de Menorca
-Despeses d'assessoria fiscal
-Despeses per a informació i comunicació
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a ANNEX I d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es.

2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent.

Documentació administrativa
a) Copia de l'escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent.
b) Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda.
c) Document de designació d'un representant.
d) Si fos necessari de conformitat amb els estatuts, s'ha d'aportar certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda
e) Còpia acarada del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF) i del seu representant.
f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu legal representant de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 10.1 del Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196 de 31.12.2005) (annex II)
g) Certificat on consti que està al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social (es pot autoritzar al Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment d'aquestes obligacions –vegeu annex I). El sol·licitant ha d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb el Consell Insular de Menorca - aquest aspecte es comprovarà d'ofici per el Consell Insular de Menorca -
h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu legal representant relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades, per a realitzar la mateixa activitat. (annex III)
i) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca

Documentació específica
j) Certificat emès pel secretari de l' organització on constin:
El nombre d'afiliats en actiu fins al 31 de desembre de l'any anterior, que estiguin al corrent del pagament de la quota a l’organització.
L'aportació econòmica realitzada pels socis de l'organització durant l'exercici anterior.
k) Pressupost complet i desglossat de despeses i ingressos de l’any corrent, que no pot presentar un dèficit inicial i liquidació del de l’any anterior que, si s’hagués tancat amb dèficit, s’haurà d’indicar amb càrrec a quins recursos s’ha eixugat aquest.
l) Memòria detallada i quantificada de les activitats enumerades en el punt 4 de les bases i que es pretenen realitzar amb la subvenció sol·licitada.

S’eximirà de la presentació de la documentació a què fan referència la lletra a), c), e) i i) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular, la qual cosa s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: 30 dies des de la publicació al BOIB
Terminis del Consell Insular: 6 mesos.
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Per escrit i publicació al tauler d'edictes
 
Marc Legal: - Bases de la convocatòria
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Convocatòria i bases dels ajuts a les organitzacions professionals agràries de Menorca (OPA)
Model de sol·licitud d'ajuts a les organitzacions professionals agràries de Menorca (OPAS)
Model de sol·licitud d'ajuts a les organitzacions professionals agràries de Menorca (OPAS) (annexe 2)
Model de sol·licitud d'ajuts a les organitzacions professionals agràries de Menorca (OPAS) (annexe 3)
Model de relació nominativa de les despeses de la concessió d’ajuts del CIM per a les organitzacions professionals agràries (annex 4)
Document de designació de dades bancàries
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico