Inici El Consell Tràmits
 

3521_Convocatòria de les proves per a les habilitacions de guies turístics i ampliació d'idiomes (Illa de Menorca)Darrera modificació: 18/12/2018Objecte del Tràmit: Es convoquen, per a l'àmbit territorial de l'illa de Menorca, les proves per a l'obtenció de l'habilitació de guia turístic de les Illes Balears i per a l'ampliació d'idiomes de l'habilitació per als guies ja inscrits en el Registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics, amb indicació del procediment i de la documentació necessaris per participar-hi, així com el programa de les matèries que integraran les proves que es determinin.

 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
 
Qui ho pot demanar: Les persones interessades a exercir l'activitat de guia turístic/a a les Illes Balears i que compleixin els requisits generals exigits en l'art. 137.2 del Decret 20/2015 poden obtenir l'habilitació corresponent després de la superació de les proves que es regulen en aquesta resolució.
 
Requisits a complir: Els requisits que han de complir les persones aspirants per acreditar-se com a guia turístic/a, amb caràcter general, són:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o signatari de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu, o bé ser ciutadà/ana estranger/a amb residència a Espanya, amb el dret reconegut per exercir una activitat remunerada per compte propi o d'altri, de conformitat amb la normativa vigent.
b) Ser major d'edat.
c) Estar en possessió d'algun dels següents títols: cicle formatiu de grau superior de formació professional, diplomat o llicenciat universitari, grau o màster universitari o qualsevol altre d'equivalent o homologat.
Així mateix i amb referència a la qualificació professional de guia de turistes i visitants, estar en possessió d'un certificat de professionalitat o d'una acreditació de competències professionals obtinguda mitjançant l'avaluació i acreditació de les competències adquirides per mitjà de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, tot això, en els termes continguts en la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, i en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.
d) Acreditar el coneixement de l'anglès i d’almenys una altra llengua estrangera, en els termes que estableix el decret.
e) Acreditar el coneixement dels idiomes castellà i català, en els termes que estableix el decret.
f) Acreditar el coneixement del patrimoni natural i cultural de les Illes Balears, en els termes que estableix el decret.
Les persones que compleixin els requisits a, b i c poden presentar-se a les proves que permeten demostrar la seva capacitació en els requisits d, e i f de l'esmentat article.
Els i les guies turístics interessats a ampliar idiomes poden participar en aquesta convocatòria per a l'habilitació de nous idiomes, especificant en la sol·licitud que ja estan en possessió de l'habilitació i es presenten per a una ampliació d'idiomes.
 
Documentació a presentar: Les persones interessades que vulguin participar en les proves i que compleixin les condicions que s'estableixen en l'article 137.2 del Decret 20/2015 o aquelles que disposin de l'habilitació com a guia turístic/a i estiguin interessades en l'ampliació d'algun idioma han de presentar en el Registre d'entrada del Consell Insular de Menorca i pels mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la sol·licitud corresponent acompanyada dels documents següents:
1. Noves habilitacions de guies turístics/íques:
1. Document nacional d'identitat o document equivalent del qual pugui deduir-se clarament la identitat i la nacionalitat, així com la majoria d'edat de la persona interessada.
2. Títol acadèmic de tècnic de grau superior de Formació Professional, títol universitari corresponent a un grau, llicenciatura o diplomatura o, si escau, document acreditatiu d'haver abonat els drets per a l'obtenció del títol. En el cas de títols emesos fora d'Espanya, ha de presentar-se l'homologació que sigui procedent, d'acord amb la normativa vigent.
Així mateix i amb referència a la qualificació professional de guia de turistes i visitants, estar en possessió d'un certificat de professionalitat o d'una acreditació de competències professionals obtinguda mitjançant l'avaluació i acreditació de les competències adquirides per mitjà de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
3. Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen.
En cas de sol·licitar l'exempció d'algun dels blocs dels quals consta la prova, haurà d'assenyalar-ho en la sol·licitud i presentar la documentació que acredita els coneixements de la persona aspirant en el bloc o els blocs temàtics per als quals sol·licita exempció, en els termes que estableix l'article 137 del Decret 20/2015 i la base vuitena d'aquesta convocatòria.

2. Ampliació d'idiomes:
a) Document nacional d'identitat o document equivalent del qual pugui deduir-se clarament la identitat, la nacionalitat, així com la majoria d'edat de la persona interessada.
b) Carnet de guia.
c) Resguard acreditatiu d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen.
Tots els documents que s'adjunten han de presentar-se en format original o còpia compulsada. En el registre d'entrada del Consell es poden compulsar els documents que s'adjunten amb la sol·licitud, presentant-ne original i còpia.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50 (només informació)
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): ---
Altres: ---
Plana web: ---
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: -
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: - Per a les noves habilitacions: 16,40 € - Per a l'ampliació d'idiomes: 8,20 €
Resposta al ciutadà: ---
 
Marc Legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Convocatòria de les proves per a les noves habilitacions de guies turístics i ampliació d'idiomes en l'àmbit de l'illa de Menorca
Convocatoria de las pruebas para las habilitaciones de guias turísticos y ampliación de idiomas (isla de Menorca)
Model de sol·licitud de participació en les proves d'accés a guia turístic i d'ampliació d'idiomes
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico