Inici El Consell Tràmits
 

Certificat de competència professional per al transport públicDarrera modificació: 16/03/2020

Tramitar.

Objecte del Tràmit: Obtenir la competència professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies.

 
Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
 
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat.
 
Requisits a complir: Podran presentar-se totes les persones que tinguin el domicili legal a l’illa de Menorca, fet que s’acreditarà en el moment de l’inici dels exercicis, presentant l’original del Document Nacional d’Identitat en vigor; el domicili que hi consti haurà d’estar inclòs en l’àmbit territorial de l’illa de Menorca.
 
Documentació a presentar: - Imprès de sol·licitud
- Fotocòpia acarada del DNI, i en cas de que en aquest no s’acrediti la residència a l’illa de Menorca, certificat d’empadronament.
- Comprovant del pagament de la taxa.

En aplicació del que disposa l'article 8.1 del Reglament (CE) 1071/2009, únicament podran concórrer a l'examen les persones que acreditin trobar-se prèviament en possessió d'algun dels següents títols de formació:
- Títol de Batxiller o equivalent.
- Títol de tècnic, acreditatiu d'haver superat els ensenyaments d'una formació professional de grau mitjà, sigui quina sigui la professió a què es trobi referit.
- Títol de tècnic superior, acreditatiu d'haver superat els ensenyaments d'una formació professional de grau superior, sigui quina sigui la professió a què es trobi referit.
- Qualsevol títol acreditatiu d'haver superat uns ensenyaments universitaris de grau o postgrau.


 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres: -
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: NOU TERMINI: del 10 al 25 de juny. Segona convocatòria: 1 al 15 d'octubre
Terminis del Consell Insular: ---
Tarifes aplicables: 2020: 24,95 euros
Resposta al ciutadà: Publicació de la llista d'admesos al tauler d'edictes
 
Marc Legal: - Reglament (CE) núm. 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, per mitjà del qual s’estableixen normes comunes relatives a les condicions que han de complir-se per a l’exercici de la professió de transportista per carretera i que deroga la Directiva 96/26/CE del Consell, article 114, i Annex II del RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei d’Ordenació dels transports terrestres (ROTT), i fins 1 de juliol de 2020, es pot mantenir la referència a l'ordre de 28 de maig de 1999.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
Podeu trobar exemples de preguntes tipus test i casos pràctics a la següent pàgina web del Ministeri de Foment:

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/
TRANSPORTE_TERRESTRE/SERVICIOS_TRANSPORTISTA/COMPETENCIA_PROFESIONAL/


 


Documents Relacionats:
 
Modificació de les dates per presentar les sol·licituds per participar en la primera convocatòria de l’any 2020 de les proves de competència
Bases de la convocatòria per a la competència professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies
Sol·licitud d'admissió per obtenir el certificat de competència professional per al transport públic
Ordre de 28 de maig de 1999, sobre expedició de certificats de capacitació professional
Reglament (CE) núm. 1071/2009 del Parlament Europeu
Dates de les proves per a la competència professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico