Inici El Consell Tràmits
 

Ajuts a les escoles infantils amb alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)Darrera modificació: 08/10/2019Objecte del Tràmit: L’objecte de les ajudes és col·laborar en el funcionament de les escoles infantils i donar suport a les activitats educatives que desenvolupen i que van destinades a infants i famílies en edats corresponents al primer cicle de l’educació infantil, 0-3 anys.
La finalitat d’aquests ajuts és donar suport al desenvolupament i la millora de l’activitat educativa de les escoles infantils de Menorca i a l'apoderament educatiu de les famílies tant d'infants escolaritzats com no escolaritzats.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament de cultura, educació, joventut i esports
 
Qui ho pot demanar: Poden ser objecte de subvenció les activitats educatives destinades a infants i famílies en edats corresponents al primer cicle d’educació infantil dutes a terme durant el curs escolar 2018-2019.
Queden excloses d’aquest procediment de concessió d’ajuts les escoles infantils de les quals sigui titular el Govern de les Illes Balears.
 
Requisits a complir: a) Els beneficiaris han de ser titulars d‘escoles infantils de Menorca de primer cicle d’educació infantil, 0-3 anys, que estiguin autoritzats com a centres educatius per impartir el primer cicle d’educació infantil.
b) S’haurà de tenir constituït el Consell Escolar de centre i haver nomenat el director o directora.
c) S’ha de disposar de Projecte Educatiu de Centre, i del Pla d’atenció a la diversitat i de la Programació General Anual.
d) S’ha de disposar de la Memòria anual del curs 2018-19 aprovada pel Consell¡ Escolar.
e) El centre i el seu titular han d’estar al corrent dels pagaments de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no tenir cap obligació fiscal pendent amb el Consell Insular de Menorca.
f) Els centres han d'estar dins el programa GESTIB de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i l'han de mantenir actualitzat en el que fa referència a gestió administrativa de l'alumnat i del professorat.
g) Els possibles beneficiaris no han de trobar-se en cap dels supòsits de prohibició establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 9 i 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model que s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases i que es facilitarà a la seu del Consell Insular de Menorca a Maó i a les oficines administratives de Ciutadella, i que es pot descarregar del web del Consell Insular de Menorca: www.cime.es.

2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
A) Documentació administrativa general (una sola documentació per titular):
a) Si el sol·licitant és una persona física, el DNI.
b) Si és una entitat pública, nomenament de qui signa la sol·licitud com a representant de l’entitat i acord de petició de l’òrgan competent.
c) Si el sol·licitant és una persona jurídica, escriptura de constitució o modificació dels estatuts, o del reglament intern de funcionament, inscrits en el registre corresponent.
Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
d) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sense personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) i/o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
e) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre.
f) Document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF).
g) En el cas d’empreses privades han de presentar la documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent, en el cas que sigui preceptiu.
h) Certificats on consti que s’està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat. Els sol·licitants podran autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar directament el compliment d’aquestes obligacions, i en aquest cas no s’hauran d’aportar les corresponents certificacions.
i) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i de no tenir obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’adjunta com a annex 4 d’aquestes bases.
j) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (inclosa a l’annex 1).
k) Document de designació de compte bancari o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca (annex 5).
S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència els apartats a), b), c), d), f), g) i k) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts (una per cada centre per al qual se sol·licita l’ajuda):
S’haurà de lliurar la documentació següent:
a) Certificat signat pel director/a de l’escola infantil de primer cicle d’educació infantil que desenvolupa l’activitat educativa per la qual se sol·licita la subvenció, acreditatiu de tenir constituït el Consell Escolar i que aquest hagi nomenat el director o directora del centre, de disposar del Projecte educatiu de centre, del Pla d’atenció a la diversitat i de la Programació general anual del curs 2018-2019 aprovats pel Consell Escolar de Centre i que també acrediti les dades necessàries per determinar l'import de la subvenció (punt 8 de les bases) (annex 2).
b) Memòria anual del curs 2018-2019 aprovada pel Consell Escolar.
c) Liquidació econòmica del centre relativa al curs escolar 2018/19 d’acord amb els epígrafs de l’annex 3.

 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 15 de novembre de 2019
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Publicació en el BOIB, sens perjudici de l'obligació de notificar-la individualment a les persones interessades
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la LLei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005)
 
Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori
 
Observacions:
 


Documents Relacionats: