Inici El Consell Tràmits
 

Visat de targetes de transport públic de viatgers en autobús (vd)Darrera modificació: 01/01/2021Objecte del Tràmit: Obtenir el visat de targetes de transport públic de viatgers en autobús (VD), que es realitza cada dos anys (els anys imparells).

Les autoritzacions que havien de visar l'any 2021 es visaran el 2022 (el visat es retarda un any).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

 
Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
 
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
 
Requisits a complir: Disposar de targeta de transport públic de viatgers en autobús (VD).
 
Documentació a presentar: - Instància (per duplicat)
- Full de pagament de la taxa vigent.
- Títol de capacitació professional per al transport interior de viatgers.
- Documents acreditatius que la persona que realitza la direcció efectiva de l'empresa té:
a) Poders generals per representar a l'empresa (certificació registral o altre document públic).
b) Poders de disposició de fons en els principals comptes bancaris de l'empresa (certificació registral, altre document públic o certificació d'entitat bancària).
c) Alta en la Seguretat Social com a personal directiu (TC-2) o autònom (darrer rebut i certificació registral de la vinculació amb l'empresa) excepte si és propietari d'almanco un 15% del capital de l'empresa (certificació registral) o cònjuge del titular (llibre de família).
- Declaració d'honorabilitat.
- Declaració de l'impost sobre el patrimoni o, en cas d'estar-ne exempt, certificat d'entitat bancària o declaració d'altres béns patrimonials que puguin figurar com a garantia fins a la quantitat de 9.000 euros per una autorització 5.000 euros més per cada autorització addicional (persones físiques)
- Llibre d'inventaris i comptes anuals o còpia del balanç de l'últim exercici recollit al llibre d'inventaris o certificat del secretari del Consell d'Administració amb el vist i plau del president sobre capital social i reserves que figurin en el balanç de l'últim exercici (persones jurídiques)
- Permisos de circulació i targetes d'inspecció tècnica al corrent de revisió de CINC vehicles (o menys de cinc en els casos que correspongui d'acord amb l'autorització atorgada), en propietat o en leasing, les places dels quals en el seu conjunt no siguin menys de noranta. Els titulars de l'autorització que tinguin el mínim de cinc vehicles hauran de presentar les documentacions dels vehicles amb què comptin.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Els establerts a la targeta de transports (data proper visat). Per esmenar deficiències, 10 dies. Per a rehabilitació, 1
Terminis del Consell Insular:
Tarifes aplicables: 2021: 42,20 euros per empresa i 7,52 euros per cada còpia certificada de cada vehicle
Resposta al ciutadà:
 
Marc Legal: Llei 16/87 d'Ordenació de Transports terrestres
Reial Decret 1225/20056, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

 


Documents Relacionats:
 
Informació sobre la tramitació del visat d'autoritzacions de transport - anys 2020 i 2021
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, que estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer
Documentació a presentar (visat de transport públic en autobús - VD)
Model de sol·licitud de visat de targetes de transport
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico
Model de declaració d'honorabilitat
Model de declaració responsable del gestor (abans capacitat de transports)