Inici El Consell Tràmits
 

Visat d'operador de transports (ot)Darrera modificació: 24/03/2020Objecte del Tràmit: ATÈS L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A L’ESTAT ESPANYOL, I SEGUINT INDICACIONS DEL MINISTERI, ES SUSPENEN ELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE TRANSPORT. LES AUTORITZACIONS NO VISADES EN EL TERMINI PREVIST NO PERDRAN LA SEVA VALIDESA I NO QUEDARAN CADUCADES PER NO VISAR.

Obtenir el visat de l'autorització com a operador de transports, que es realitza cada dos anys (els anys parells).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).
 
Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
 
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
 
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal.
 
Documentació a presentar: 1. Imprès sol·licitud (original)
2. Persones físiques: DNI-NIF (fotocòpia compulsada)
3. Persones jurídiques: TIF (fotocòpia compulsada)
4. Certificat de capacitació professional per a l'activitat d'agència de transport de mercaderies, transitari i magatzemista-distribuïdor o de transport interior i internacional de mercaderies d'acord amb l'establert en l'ordre FOM/99 de 28 de maig (original o fotocòpia compulsada)
5. Poders generals per representar l'empresa (certificació registral o altre doci¡ument públic, en el cas de les persones jurídiques) (fotocòpia compulsada)
6. Poder de disposició de fons sobre els principals comptes bancaris, en el cas de les persones jurídiques (certificació registral o altre document públic, o certificat d'entitat bancària) (fotocòpia compulsada)
7. Certificat de figurar en la plantilla de treballadors de l'empresa i d'alta en la Seguretat Social com a personal directiu (persones jurídiques), o ser propietari de mínim el 15% del capital de l'empresa (rebut d'autònom). Les persones físiques presentaran el darrer rebut d'autònom (fotocòpia compulsada)
8. Certificat de capacitat econòmica: capital i reserves mínim de 60.000 €.
9. Persona fisica: declaració o document d'ingrés de l'impost de patrimoni de les persones físiques, si n'estigués exempt, certificat d'entitat financera o declaració responsable adjuntant documents justificatius.
10. Persona jurídica: llibre d'inventaris i comptes anuals o còpia del balanç de l'últim exercici recollit al llibre d'inventaris i certificat del secretari del consell d'administració amb el vistiplau del president acreditatiu del contingut de les anotacions relatives a capital social i reserves que figurin en el balanç del darrer exercici.
11. Relació actualitzada de sucursals y/o locals auxiliars, ordenada per províncies i en la qual constin les dades identificatives dels locals en els que es realitza l'activitat.
12. En el cas que en ocasió de la primera autorització, s'hagués presentat la sol·licitud de la llicència municipal d'obertura d'un local, distint del domicili privat, obert al públic, acompanyada dels documents que acreditin la disposició del local en lloc de la llicència definitiva, s'haurà de presentar aquesta llicència definitiva amb ocasió del visat de l'autorització. Igualment, quan l'empresa hagi canviat de local des de l'anterior visat.
13. Justificant del pagament de la taxa.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Els establerts a la targeta de transports (data proper visat). Per esmena de deficiències 10 dies. Per rehabilitació, 1
Terminis del Consell Insular: 7 dies, si la documentació presentada és correcta
Tarifes aplicables: 2020: 55,85 euros
Resposta al ciutadà: Per escrit, per correu certificat o personalment
 
Marc Legal: Llei 16/87 d'Ordenació de Transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:

AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud de visat de targetes de transport
Documentació a presentar (visat operador de transports)
Documentación a presentar (visado operador de transportes)
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, que estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico