Inici El Consell Tràmits
 

Visat d'autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdl-mdp)Darrera modificació: 18/08/2020Objecte del Tràmit: Obtenir el visat de la targeta de transports per al transport públic de mercaderies MDP (transport pesant) i MDL (transport lleuger). Renovació obligatòria que es realitza cada dos anys (els anys parells).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

 
Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
 
Qui ho pot demanar: La persona interessada o el seu representant.
 
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal i estar en possessió d'autoritzacions vigents per al transport públic de mercaderies.
És important que consulteu les observacions (al final de la pàgina), sobretot pel que fa al següent apartat:
S'HA PUBLICAT LA LLEI 9/2013, QUE MODIFICA LA LLEI 16/1987, QUE ESTABLEIX QUE JA NO SERÀ NECESSÀRIA LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'HONORABILITAT, NI LA CAPACITAT ECONÒMICA NI LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL DE TRANSPORTISTA PER A SOL·LICITAR LES TARGETES DE VEHICLES AMB MMA INFERIOR A 3'5 TONES (ART. 19).
 
Documentació a presentar: 1. Imprès sol·licitud (original)
2. Darrer rebut o alta d'IAE, si escau (fotocòpia compulsada)
3. Permís de circulació (fotocòpia compulsada)
4. Fitxa tècnica de la ITV (fotocòpia compulsada)
5. Justificant del pagament de la taxa (còpies corresponents al Servei i a la Tresoreria del CIM)
6. Títol de capacitació professional (T. Públic). En el cas de ser cònjuge del titular, s'ha de presentar còpia del llibre de família (fotocòpia compulsada)
7. Títol de capacitació professional (T. Públic), que en el cas de les persones jurídiques hauran d'acompanyar de documents acreditatius que el titular disposa de:
a) Poders generals per representar a l'empresa
b) Poders de disposició de fons en les principals comptes bancàries
c) Alta en la seguretat social com a personal directiu de l'empresa, excepte en el cas de socis, que hauran de presentar darrer rebut d'autònom, excepte si són propietaris d'almenys un 15% del capital de l'empresa (fotocòpia compulsada)
8. Certificat de capacitat econòmica (T. Públic) (fotocòpia compulsada)
9. Declaració d'honorabilitat, conforme amb l'article 10 de l'Ordre FOM 734/2007.
10. Acreditació de la disposició del local de l'empresa titular de les autoritzacions de transport públic, que no serà necessari per als titulars de vehicles amb MMA inferior a 3'5 tones:
a) Societats o persones jurídiques: identificació del domicili social, en el supòsit de que no coincideixi amb el domicili fiscal.
b) Persones físiques, en el supòsit de que el local de l’empresa no coincideixi amb el seu domicili particular, haurà d’acreditar-se documentalment la disposició del local de l’empresa.
c) Persones físiques, quan l’establiment de l’empresa coincideixi amb el domicili particular, s’haurà d’emplenar el model d’autorització adjunta.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu:
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Els establerts a la targeta de transports (data proper visat)
Terminis del Consell Insular: 7 dies, si tota la documentació és correcta.
Tarifes aplicables: 2020: 41,87 € visat targeta MDP; 23,05 € visat targeta MDL.
Resposta al ciutadà: Presencialment al SAC o per correu postal, si es sol·licita.
 
Marc Legal: Llei 16/87 d'Ordenació de Transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres
Ordre FOM 734/2007, que desenvolupa el ROTT
Ordre FOM 2185/2008, que modifica l'Ordre FOM 734/2007
Ordre FOM/3528/2011, que estableix un nou règim transitori per a la rehabilitació d'autoritzacions de transport públic
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

Les autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) es visaran els ANYS PARELLS.

Recordatori. És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent.

S'ha publicat la Llei 9/2013, que modifica la Llei 16/1987, que estableix que ja no serà necessària la presentació de la declaració d'honorabilitat, ni la capacitat econòmica ni la capacitació professional de transportista per a sol·licitar les targetes dels vehicles amb MMA inferior a 3'5 tones (art. 19).

 


Documents Relacionats:
 
Informació sobre la tramitació del visat d'autoritzacions de transport - anys 2020 i 2021
Model de sol·licitud de visat de targetes de transport
Documentació a presentar (visat transport públic)
Documentación a presentar (visado transporte público)
Model de declaració responsable sobre la disposició de local de l'empresa titular d'autorització de transport públic
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer
Ordre FOM/3528/2011, de 15 de desembre, relativa al règim transitori per a la rehabilitació d'autoritz. de targetes de transport de mercaderies per carretera
Llei 9/2013, de 4 de juliol, que modifica la Llei 16/1987 i la Llei 21/2003
Ordre FOM 2185/2008, de modificació de la Ordre FOM 734/2007
Ordre 734/2007, de 20 de març que desenvolupa el RD 1225/2006 d'ordenació dels transports terrestres
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres
Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, que estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport
Model de declaració responsable del gestor (abans capacitat de transports)
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico