Ciutadans/anes


Cercador de tràmits:


   
3521_Convocatòria de les proves per a les habilitacions de guies turístics i ampliació d'idiomes (Illa de Menorca) Documentació adjunta Gestió en línia
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències Documentació adjunta Gestió en línia
3541_Empreses d’intermediació turística: mediador turístic Documentació adjunta Gestió en línia
3542_Empreses d’intermediació turística: central de reserves Documentació adjunta Gestió en línia
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics. Documentació adjunta Gestió en línia
3545_Petició d'informe de viabilitat Documentació adjunta Gestió en línia
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu Documentació adjunta Gestió en línia
3548_Inscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor Documentació adjunta Gestió en línia
3549_Inscripció d'empreses turístiques d'entreteniment Documentació adjunta Gestió en línia
3550_Inscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacions Documentació adjunta Gestió en línia
3555_Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT) Documentació adjunta Gestió en línia
3556_Pla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015 Documentació adjunta Gestió en línia
3906_Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipal Documentació adjunta Gestió en línia
Activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil reconegudes pel Consell Insular de Menorca d'acord al Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut Documentació adjunta
Actualització de dades del títol de família nombrosa Documentació adjunta Gestió en línia
Adhesió al programa pilot Lloguer Ètic Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a esportistes/estudiants en centres de tecnificació esportiva que resideixen fora de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les actuacions del programa Menorca música i teatre Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts a les famílies per activitats de temps lliure Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts al lloguer d'habitatges que s'inclouen en el programa pilot Lloguer Ètic Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al sector equí de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts de minimis per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts econòmics per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts en matèria cinegètica Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per a esportistes individuals menorquins o residents a l'illa de Menorca i destacats en la temporada 2019-2020 Documentació adjunta Gestió en línia
Ajuts per fomentar l'accés de la dona al món esportiu i a l'activitat física a Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Alta/modificació de domiciliació bancària Documentació adjunta Gestió en línia
Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Autoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic) Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització d'amollada de peces de caça Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativa Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cans Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per a la creació de refugis de fauna Documentació adjunta Gestió en línia
Baixa de còpies d'autorització de transports Documentació adjunta Gestió en línia
Baixa de domiciliació bancària Documentació adjunta Gestió en línia
Carta d'Artesà Documentació adjunta Gestió en línia
Carta de Mestre Artesà Documentació adjunta Gestió en línia
Catalogació de vehicles històrics Documentació adjunta Gestió en línia
Cèdula d'habitabilitat (duplicat) Documentació adjunta Gestió en línia
Cèdula d'habitabilitat (mancança) Documentació adjunta Gestió en línia
Cèdula d'habitabilitat (renovació) Documentació adjunta Gestió en línia
Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació) Documentació adjunta Gestió en línia
Certificat de competència professional per al transport públic Documentació adjunta Gestió en línia
Certificat de pagament de tributs Documentació adjunta
Circuit d'escriptors (Pla SALM) Documentació adjunta Gestió en línia
Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV) Documentació adjunta Gestió en línia
Comunicació de canvi d'adreça (servei de caça) Documentació adjunta Gestió en línia
Comunicació de modificacions de l'activitat d'una escola de formació Documentació adjunta Gestió en línia
Concurs de joieria "Menorca Talaiòtica" 2019 Documentació adjunta Gestió en línia
Consulta de rebuts Documentació adjunta Gestió en línia
Consulta del Registre General d'entrada i sortida Documentació adjunta Gestió en línia
Convocatòria de places de l'oferta pública 2016 i 2017 Documentació adjunta Gestió en línia
Convocatòria i bases per a la selecció dels tècnics IGA Menorca bienni Gibraltar 2019 Documentació adjunta Gestió en línia
Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració d'interès general en sòl rústic Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per a l’inici de l’activitat d’una escola d’educadors/es de temps lliure infantil i juvenil a Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Declaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Designació de compte bancari Documentació adjunta Gestió en línia
Dipòsit legal de publicacions menorquines Documentació adjunta Gestió en línia
Document de Qualificació Artesanal (DQA) Documentació adjunta Gestió en línia
Entrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues) Documentació adjunta Gestió en línia
Escola de salut pública Documentació adjunta
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor Documentació adjunta Gestió en línia
Expedició o renovació de carnet acreditatiu de la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà o el Document de Qualificació Artesanal Documentació adjunta Gestió en línia
Formació per a treballadors i treballadores d'administracions públiques de Menorca Documentació adjunta
Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell Insular Documentació adjunta Gestió en línia
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors Documentació adjunta Gestió en línia
Informe previ de qualificació d'edificis en règim especial en sòl rústic (ERE) Documentació adjunta Gestió en línia
Inscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC) Documentació adjunta Gestió en línia
Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola Documentació adjunta Gestió en línia
Inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO) Documentació adjunta Gestió en línia
Llicència de pesca marítima esportiva Documentació adjunta Gestió en línia
Llicència de pesca marítima recreativa individual Documentació adjunta Gestió en línia
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions Documentació adjunta Gestió en línia
Llicència de pesca submarina Documentació adjunta Gestió en línia
Llicències de caça Documentació adjunta Gestió en línia
Llicències de pesca fluvial Documentació adjunta Gestió en línia
Llicències urbanístiques (més d'un municipi) Documentació adjunta Gestió en línia
Pagament telemàtic Documentació adjunta Gestió en línia
Permís especial per caçar perdius amb bagues Documentació adjunta Gestió en línia
Permís especial per caçar tords amb filats a coll Documentació adjunta Gestió en línia
Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovació Documentació adjunta Gestió en línia
Places de residència per a estudiants a la Casa de Menorca a Barcelona Documentació adjunta Gestió en línia
Premi Imagesport de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Premi Josep Vivó de glosa escrita Documentació adjunta Gestió en línia
Presentació de mèrits - Oferta pública d'ocupació 2016 i 2017 Documentació adjunta Gestió en línia
Procés d'acompanyament d'ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) Documentació adjunta Gestió en línia
Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables Documentació adjunta Gestió en línia
Programa SALUT JOVE i CULTURA Documentació adjunta Gestió en línia
Proves per obtenir el certificat d'aptitud professional Documentació adjunta Gestió en línia
Punt d'informació cadastral (PIC). Sol·licitud d'expedició de certificats del Cadastre Documentació adjunta Gestió en línia
Realització d'obres en la zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral) Documentació adjunta Gestió en línia
Registre de cans d'assistència Documentació adjunta Gestió en línia
Revisions i consultes (gabinet de medicina esportiva) Documentació adjunta Gestió en línia
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges) Documentació adjunta Gestió en línia
Servei de teleassistència a domicili (TAD) Documentació adjunta Gestió en línia
Serveis de la Creu Roja Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteres Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud d’ús de la marca i el logotip Menorca reserva de Biosfera Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud de duplicat del títol o carnet de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil Documentació adjunta Gestió en línia
Sol·licitud de numeració oficial de control: Vi de la Terra Illa de Menorca Documentació adjunta Gestió en línia
Suggeriments i queixes Documentació adjunta Gestió en línia
Targeta Ciutadana de transport (EMT Palma) Documentació adjunta Gestió en línia
Targeta de transport TGENERAL Documentació adjunta Gestió en línia
Targeta de transport TJOVE Documentació adjunta Gestió en línia
Targeta de transport TMÉS Documentació adjunta Gestió en línia
Títol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions) Documentació adjunta Gestió en línia
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports Documentació adjunta Gestió en línia


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia

Aquí trobareu models de sol·licitud (instància estàndar), el document de designació de compte bancari i l'autorització per a l'accés i verificació telemàtica de dades per part del Consell Insular de Menorca.

Veure tots els tràmits en línia