Obres

Contracte per a la redacció del projecte constructiu i l’execució de les obres de la variant de Ferreries, a Menorca

Núm. Exp: 4301/000010.Ob/2009

Data aprovació: 01-06-2009

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs): 27.798.650,73 €

Data límit de presentació d'ofertes: 29-07-2009

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional: 09-03-2010 9:37:26

Aprovació Adjudicació Provisional: 08-03-2010

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: UTE Ferrovial Agroman, SA / Concesiones y Contratas Illes Balears, SL

Import (IVA exclòs): 21.324.448,34 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva: 06-04-2010

Aprovació Adjudicació Definitiva: 06-04-2010

Òrgan aprovació: Comissió de Govern

Empresa: UTE Ferrovial Agroman, SA / Concesiones y Contratas Illes Balears, SL

Import (IVA exclòs): 21.324.448,34 €
 

Documentació 
Plec de clàusules administratives redaccio projecte i execució obres Variant Ferreries
Annex Geotècnia i Túnel Projecte Constructiu
Projecte de Traçat
Cartografia i topografia (ATENCIÓ: Fitxer 1 GB)
Plec de prescripcions tècniques redacció projecte i execucio obres variant Ferreries
Informe de supervisió projecte de traçat i annex
INFORMACIÓ IMPORTANT
Avís errada al BOIB núm. 93
Publicació correcció error en el BOIB
Acta mesa contractació 16/12/2009 Variant Ferreries
Convocatòria mesa contractació per dia 8 de gener de 2010
Acta obres Variant Ferreries 8 de gener de 2010
Convocatòria Mesa de contractació per dia 16 de febrer de 2010
Acta Mesa contractació Variant Ferreries de 17 de febrer de 2010
Edicte proposta adjudicació provisional obres Variant Ferreries
Edicte adjudicació provisional contracte redacció projecte i execució obres Variant Ferreries
Certificat segell de temps
Edicte adjudicació definitiva del contracte redacció projecte i execució obres Variant Ferreries