Administratius Especials

Modificació del contracte administratiu especial per dur a terme un programa d’activitat física per persones majors que viuen a residències de Menorca

Núm. Exp: 4310/000001.AE/2010

Data aprovació: 17-05-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: