CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Contractació per l'elaboració del projecte i desplegament d’una nova xarxa de comunicacions sense fils a l’illa de Menorca, la prestació de serveis fixos d’accés a Internet a través d’aquesta, la seva operació i manteniment

Núm. Exp: 4301/000010.Sub/2010 (cessió d'ús)

Data aprovació: 26-04-2010

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs): 447.097,12 €

Data límit de presentació d'ofertes: 25-05-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant