Serveis

Contracte per a la redacció de projectes i direccions, per a la realització del centre d’interpretació de la Reserva de Biosfera de Menorca, a la muntanya de s’Enclusa, terme municipal de Ferreries

Núm. Exp: 4301/000017.Ser/2010

Data aprovació: 13-09-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 491.638,46 €

Data límit de presentació d'ofertes: 29-11-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

 
Desistit

Data i òrgan de l'acord: 06-05-2013, Consell Executiu

Documentació 
Avantprojecte Centre Interpretació Reserva de Biosfera de Menorca
Plecs de Clàusules Administratives
Plecs de Clàusules Tècniques
Composició mesa de contractació (art. 21.4 RLCSP)
Avanprojecte S'Enclusa en format autocad
Informació rectificació plecs de clàusules administratives i ampliació termini
Información rectificación de los pliegos y ampliación del plazo
Text refòs del plec de clàusules administratives
Anunci rectificació plecs i termini BOIB
Anunci rectificació plecs i termini DOUE
Modificació Composició Mesa de contractació
Edicte i annexes documentació a esmenar
Aclaració sobre número de teléfon
Convocatòria Mesa contractació per dijous, dia 14 d'abril de 2011
Acta Mesa de contractació de 14-4-2011
Modificació composició Mesa de contractació (art. 21.4 RLCSP)
Convocatòria Mesa contractació per dijous, dia 20 d'octubre de 2011
Edicte renúncia a la celebració del contracte