Obres

Contracte d’execució de les obres de construcció d’una sala polivalent a Sant Lluís

Núm. Exp: 4301/000015.Ob/2010

Data aprovació: 12-07-2010

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 2.138.521,25 €

Data límit de presentació d'ofertes: 19-08-2010

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació Provisional:

Publicació Adjudicació Provisional:

Aprovació Adjudicació Provisional: 14-03-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ANTONIO GOMILA, SA

Import (IVA exclòs): 1.760.000,00 €

 
Adjudicació Definitiva

Publicació Adjudicació Definitiva:

Aprovació Adjudicació Definitiva: 04-04-2011

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ANTONIO GOMILA, SA

Import (IVA exclòs): 1.760.000,00 €
 

Documentació 
Projecte enderroc
Projecte Sala Polivalent
Plec de clàusules administratives Sala Polivalent
Projecte d'instal·lacions Sala Polivalent
Composició Mesa de contractació (art.21.4 RLCSP)
Acta Mesa contractació 30/8/2010
Edicte documentació a esmenar pels licitadors
Convocatòria Mesa contractació per dia 21/9/2010
Acta Mesa contractació 21/9/2010
Edicte nova documentació a esmenar pels licitadors
Convocatòria Mesa contractació per dia 8/10/2010
Acta Mesa contractació 8/10/2010
Convocatòria Mesa contractació per dia 27 d'octubre de 2010
Anul·lació Mesa de contractació prevista per dia 27/10/2010
Modificació Composició Mesa de contractació
Edicte documentació a esmenar per l'empresa Estel Ingeniería y Obras, SL
Convocatòria Mesa contractació per dia 23/12/2010
Acta Mesa contractació 23/12/2010
Convocatòria Mesa contractació per dia 20 de gener de 2011
Acta Mesa contractació 20/1/2011
Convocatòria Mesa contractació per dia 2 de febrer de 2011
NOTA INFORMATIVA SEGELL DE TEMPS
Acta Mesa contractació 2/2/2011
Convocatòria Mesa contractació per dia 22 de febrer de 2011
Acta Mesa contractació 22/2/2011
Anunci d'adjudicació provisional del contracte
Anunci d'adjudicació definitiva del contracte